Nederlands

Word vriend van

Word vriend van

Voor de Stichting Cultuur Inventarisatie is het van groot belang op een grote groep van vrienden te kunnen rekenen, om ook in de toekomst haar taak voort te zetten. Doel van SCI is het inventariseren en documenteren van Nederlands en Vlaams cultureel erfgoed in landen buiten West-Europa en Noord-Amerika. De stichting beoogt de publieke en wetenschappelijke interesse voor dit erfgoed te vergroten, middels het initiëren of ondersteunen van onderzoek, het maken van publicaties en het organiseren van tentoonstellingen. En, mede daardoor, het behoud en beheer van dit cultureel erfgoed op de lange termijn te bevorderen. Tenslotte ondersteunt de Stichting Cultuur Inventarisatie vergelijkbare, doch op de eigen cultuur van deze landen gerichte, initiatieven. SCI is onafhankelijk van enige overheid. 

 

Vul het formulier volledig in en klik op 'Versturen'. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging en een exemplaar van de SCI Nieuwsbrief plus speciale uitnodigingen. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Lia Gorter, telefoon 020-6244710. Of via de mail, info@culturalinventory.nl

 

ANBI
Door de belastingdienst is de Stichting Cultuur Inventarisatie, SCI, aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Dit betekent dat donateurs van SCI een extra giftenaftrek genieten en dus een extra belastingvoordeel krijgen. Lees daarover meer op de website van de belastingdienst. De donaties van onze Vrienden hebben wij broodnodig om de structurele kosten van kunsthistorisch onderzoek te kunnen dekken. 

 

Wij hopen dat dit des te meer reden voor u is om SCI en daarmee kunsthistorisch onderzoek en publieksgerichte presentatie hiervan te steunen door het doen van (periodieke) schenkingen en/of door ons te gedenken in uw testament. Een schenking in de vorm van een meerjarige lijfrente (ten minste 5 jaar) is in principe volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hiervoor dient wel een notariële akte opgemaakt te worden. Indien u dit wilt kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn. Als u in uw testament een bepaald bedrag (legaat) aan SCI wilt toekennen of indien u in uw testament SCI als (mede-)erfgenaam wilt benoemen, kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn.

Rekeningnummer: NL48ABNA0465133223
Kamer van Koophandel: 41217432